Có 1 kết quả:

mậu dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Canh năm, đêm gần sáng.