Có 1 kết quả:

nhung công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự việc to lớn lập được. Công lớn.