Có 1 kết quả:

nhung cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

— Việc quan trọng, mưu chước trong quân đội.

Một số bài thơ có sử dụng