Có 1 kết quả:

nhung y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo mặc khi ra trận. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, bản dịch của Bùi Kỉ có câu: » Than ôi! Một mảnh nhung y, nên công đại dịnh «.

Một số bài thơ có sử dụng