Có 1 kết quả:

thành phần

1/1

thành phần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phần, yếu tố