Có 1 kết quả:

thành toàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tròn vẹn, hoàn tất. ◇Sử Kí 史記: “Phù nhân chi lập công, khởi bất kì ư thành toàn da?” 夫人之立功, 豈不期於成全邪? (Phạm Thư Thái Trạch truyện 范雎蔡澤傳) Người ta lập công, ai lại không mong được tròn vẹn?
2. Dạy dỗ nên người. ◇Lí Chí 李贄: “Sanh lưỡng nhi, trưởng dưỡng thành toàn” 生兩兒, 長養成全 (Phúc Sĩ Long bi nhị mẫu ngâm 覆士龍悲二母吟) Sinh được hai con, nuôi nấng dạy dỗ nên người.
3. Giúp đỡ người khác đạt được mục đích. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Giáo đầu kim nhật kí đáo giá lí, nhất phát thành toàn liễu tha diệc hảo” 教頭今日既到這裏, 一發成全了他亦好 (Đệ nhị hồi) Bây giờ giáo đầu đã đến đây, nhân thể giúp đỡ cho nó thành tài thì cũng tốt lắm.
4. Làm thành, chế thành. ◇Tôn Lê 孫犁: “Tỉ như tu chỉnh lương mộc, đả tố môn song, thành toàn quan tài, tựu thỉnh tha khứ tố” 比如修整梁木, 打做門窗, 成全棺材, 就請他去做 (Hương lí cựu văn 鄉里舊聞, Nhị 二) Tỉ như sửa sang cột kèo, làm cửa nẻo, đóng quan tài, thì đều hỏi tới ông ta làm cho.