Có 1 kết quả:

thành phần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những phần nhỏ, làm nên một sự vật.