Có 1 kết quả:

thành tích

1/1

thành tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành tích, thành tựu, kết quả