Có 1 kết quả:

thành thang

1/1

thành thang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vua Thành Thang trong lịch sử Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng