Có 1 kết quả:

thành vi

1/1

thành vi

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở thành