Có 1 kết quả:

thành thục

1/1

thành thục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành thục, làm quen

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở nên quen việc thạo việc.

Một số bài thơ có sử dụng