Có 1 kết quả:

thành kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ý nghĩ có sẵn về một sự việc gì.