Có 1 kết quả:

thành thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm lễ kết hôn. Đoạn trường tân thanh : » Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai «.

Một số bài thơ có sử dụng