Có 1 kết quả:

thành ngữ

1/1

thành ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành ngữ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói có sẵn, đã trở nên như vậy rồi, không thể sửa đổi được.