Có 1 kết quả:

thành trưởng

1/1

thành trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

lớn lên, trưởng thành lên