Có 1 kết quả:

giới tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn lòng mình.