Có 1 kết quả:

hoặc xưng

1/1

hoặc xưng

phồn thể

Từ điển phổ thông

còn gọi là