Có 1 kết quả:

hoặc hứa

1/1

hoặc hứa

phồn thể

Từ điển phổ thông

có thể, có lẽ