Có 1 kết quả:

chiến tranh

1/1

chiến tranh

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến tranh, xung đột