Có 1 kết quả:

chiến sự

1/1

chiến sự

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến sự, đánh nhau, chiến đấu