Có 1 kết quả:

chiến khu

1/1

chiến khu

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến khu, vùng chiến sự