Có 1 kết quả:

chiến sĩ

1/1

chiến sĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến sĩ, binh sĩ, binh lính