Có 1 kết quả:

chiến đấu

1/1

chiến đấu

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến đấu, đánh nhau