Có 1 kết quả:

chiến lược

1/1

chiến lược

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến lược, kế hoạch chiến đấu