Có 1 kết quả:

chiến thắng

1/1

chiến thắng

giản thể

Từ điển phổ thông

1. chiến thắng, thắng trận
2. vượt qua, khắc phục được