Có 1 kết quả:

chiến xa

1/1

chiến xa

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến xa, xe chiến đấu