Có 1 kết quả:

tiệt đoạt

1/1

tiệt đoạt

phồn thể

Từ điển phổ thông

chắn, chặn