Có 1 kết quả:

tiệt quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứt khoát, nhất định — Dứt bỏ hẳn.