Có 1 kết quả:

tiệt nhiên

1/1

tiệt nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn toàn, trọn vẹn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứt khoát rõ ràng như vậy.

Một số bài thơ có sử dụng