Có 1 kết quả:

chiến thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Văn thư tuyên chiến. ★Tương phản: “hòa ước” 和約. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhân báo Từ Châu hữu chiến thư đáo, Tháo sách nhi quan chi” 人報徐州有戰書到, 操拆而觀之 (Đệ thập nhất hồi) Có người báo Từ Châu có chiến thư đến, (Tào) Tháo mở ra xem.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thư gửi cho bên địch hẹn đánh nhau.