Có 1 kết quả:

chiến đấu cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máy bay dùng vào việc đánh nhau với máy bay địch.