Có 1 kết quả:

hí trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ vui chơi. Nơi diễn tuồng. Thơ bà Huyện Thanh Quan có câu: » Tạo hoá gây chi cuộc hí trường «.

Một số bài thơ có sử dụng