Có 1 kết quả:

hí khúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuồng có hát ( dùng lời hát chứ không dùng lời nói thường ) — Bài hát mua vui.