Có 1 kết quả:

hí pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức ảo thuật, tài khéo dùng để mua vui.