Có 1 kết quả:

hí đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đóng tuồng. Diễn viên.