Có 1 kết quả:

đái cao mạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Cao mạo” 高帽 là cái mũ chóp cao. “Đái cao mạo” 戴高帽 nói ví dùng lời khéo léo để nịnh nọt bợ đỡ người khác.