Có 1 kết quả:

hộ chủ

1/1

hộ chủ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chủ nhà