Có 1 kết quả:

hộ khẩu

1/1

hộ khẩu

phồn thể

Từ điển phổ thông

hộ khẩu, đăng ký nơi ở

Một số bài thơ có sử dụng