Có 1 kết quả:

hộ chủ

1/1

hộ chủ

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ nhà

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chủ nhà.