Có 1 kết quả:

hộ khẩu

1/1

hộ khẩu

giản thể

Từ điển phổ thông

hộ khẩu, đăng ký nơi ở

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con số nhà ở và số dân cư ngụ.