Có 1 kết quả:

hộ bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cơ quan trung ương của triều đình xưa trông coi về thuế má tiền bạc, tương tự như bộ Tài chánh ngày nay.