Có 1 kết quả:

sở tồn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái còn lại. Cái mình hiện có. Chỉ tài năng của mình. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Rồng mây khi gặp hội ưu duyên, đem quách cả sở tồn làm sở dụng «.

Một số bài thơ có sử dụng