Có 1 kết quả:

sở cảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều thấy trong lòng.

Một số bài thơ có sử dụng