Có 1 kết quả:

sở hữu chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm chủ cải của mình.