Có 1 kết quả:

sở hữu quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái quyền được làm chủ tài sản của mình.