Có 1 kết quả:

sở đoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều yếu kém của mình. Chỗ yếu kém.

Một số bài thơ có sử dụng