Có 1 kết quả:

sở vị

1/1

sở vị

giản thể

Từ điển phổ thông

cái gọi là