Có 1 kết quả:

biển bách

1/1

biển bách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây biển bách (một loại cây to, dùng để đóng đồ)