Có 1 kết quả:

biên chư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thanh gươm quý của Hạp Lư nước Ngô.