Có 1 kết quả:

quynh môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung cổng ngõ — Cài cửa.

Một số bài thơ có sử dụng